داستان

در طراحی داستان بازی سعی کرده ایم تماما از طنز استفاده کنیم. بیش از 300 مرحله داستانی طنز در انتظار شماست!

 

 

meymant